Еразъм за публичната администрация 2016

 „Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация в Брюксел от 1 до 11 март 2016 г. с представители от България

Програмата „Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация (EUSA)представлява практически стаж за държавни служители в рамките на 12 дни, който включва лекции, посещения на място и наставничество (job shadowing) в структури на европейските институции. Целта на програмата е да насърчи сътрудничеството между държавите-членки и администрацията на ЕС. В програмата могат да участват представители на всички държави-членки, които имат професионален опит в областта на европейските въпроси до 5 години и притежават статут на държавни служители.

В периода 1 – 11 март 2016 г. представители на ИПА и Министерството на икономиката участваха в обучението и посетиха институциите на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург.   

 

 

 

 


Какви предимства на Програмата бихте изтъкнали?

Обща част на програмата

Програмата „Еразъм за публичната администрация” на Европейското училище по администрация (EUSA) за мен е една чудесна възможност за служителите от държавните администрации на държавите-членки на ЕС да бъдат обучени – теоретично и практично в мултикултурна и многоезикова среда за процеса на правенето на европейски политики, за взимането на решения, за взаимодействието между администрациите на страните и европейските институции.

 

Мнението ми е, че тази програма е много полезна и съответстваща на професионалния профил на участниците в нея, особено в частта практически стаж или т. нар. „jobshadowing“. Обучението ми даде възможност да задълбоча познанията си за европейските институции и политики, за многопластовата езиковата комуникация в Европа или как да общуваме във „Вавилонската кула“, за възможностите за взимане на решения от значение за общността.

 

Изключително оценявам цялостния формат и съдържание на програмата, разнообразния избор на лектори и високото ниво на 45-те участника в обучението от държавите-членки.

 

Практически стаж „jobshadowing“

Моят избор за място на провеждане на практическия стаж беше Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел, тъй като за мен то представлява релевантната на нашия институт институция. Изключително доволна съм от моя практически стаж – за мен беше чудесна възможност да бъда приета като стажант в такова реномирано училище, ползващо се с популярността сред и уважението на европейските институции.

Всичките професионални срещи, които имах с директора на училището г-н Дейвид Уалкър и с мениджърите от неговия екип бяха много полезни и с практическа полза за мен и моята ежедневна работа.

Впечатлена съм от приятелското и непринудено отношение на служителите към мен и към зачитането на моя професионализъм и желанието ми да получа нови знания и и интереса, който проявявах към дейността на училището. Оценявам не само професионалния, но и персоналния подход на EUSA към мен като стажант, съобразявайки се с двата чужди езика, които владея и включвайки ме в работни срещи и семинари и на английски и на френски език.

Всички срещи, които имах бяха много ползотворни и с практическа добавена стойност за моята ежедневна работа и за бъдещата ми работа като член на екипа на ИПА за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. EUSA е активен член на мрежата DISPA и в тази връзка за мен беше от изключителна важност да почерпя информация от „извора“ под формата на разговори, споделен опит и практически съвети за подготовката, организирането и провеждането на т.нар. DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Administration) meeting.

Тя е традиционна неформална среща, инициирана през 1995 г. от Европейската мрежа на публичните администрации, съставена от директорите на институтите по публична администрация от всички държави-членки на ЕС. През 2018 г. На българския Институт по публична администрация се пада да бъде домакин на такава среща в гр. София.

Кристина Андреева, главен експерт, Институт по публична администрация

 

Основната отличителна характеристика на Програма „Еразъм за публичната администрация“, която особено ме впечатли, е многостепенната процедура за подбор на кандидатите, с която се цели спазването на високи стандарти за осигуряване на обективност и прозрачност. Практиката за номиниране на участниците включва различни нива на оценка на служителите и се извършва от Института по публична администрация, Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и Европейското училище по публична администрация, които организират вътрешния ред за определяне на номинациите на ниво отдели и дирекции.

Разнообразието на разгледаните теми по време на теоретичното обучение заслужава специално внимание. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със процеса на вземане на решения в ЕС, ролята на институциите и органите в отделните етапи, значението на провеждането на обществени консултации и оценка на въздействието.

От съществено значение за мен беше и възможността да се информирам за дейността на преводачите в европейските институции  и как те се включват в заседанията, където участниците могат да представят позициите си на всички официални езици в ЕС.

 

По отношение на практическия опит, имах интензивна програма, съобразена с професионалния ми профил. Моят „jobshadowing“ беше свързан с естеството на работа в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Европейската Комисия. Имах възможност да разговарям с експертите, които работят в тази област, и да присъствам на заседанието на работна група (моторни превозни средства) в Съвета на ЕС, заедно с мои колеги. Също така посетих конференция, посветена на търсенето на подходи за по-добро регулиране и защита на потребителите.

 

Интердисциплинарния характер на Програмата събра на едно място лектори и 45 служители от държавната администрация от почти всички държави – членки на ЕС. Всички те работят в различни области на европейската интеграция, свързани с техническа хармонизация, транспорт, информационни технологии, образование, данъчно облагане, външна политика, Структурни фондове, селско стопанство, околна среда, миграция и енергетика. Участието ми в Програма „Еразъм за публичната администрация“ е полезен опит, който ясно очерта разнообразието от перспективи за едни и същи теми???, и възможностите за намиране на работещи решения чрез ефективна комуникация.

 

Маргарита Иванова, младши експерт, Министерство на икономиката