Европейски практики в доброто управление и административната дейност
Alt
Описание

Основната цел на доклада е да бъде изведена дефиниция за доброто управление на концептуално, оперативно и политическо ниво.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, в изпълнение на Договор No C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.