Идентифициране, приоритизиране и извършване на подобрения чрез модела CAF
Alt
Описание

Настоящото изследване обхваща организации в целия публичен сектор и описва с подробности различните добри практики, внедрени в 20 организации от 13 различни страни. Самооценката на организациите от публичния сектор, като се използва огледалото за цялостно управление на качеството на модела CAF, показва силните страни на организациите в обхвата на 28 подкритерии, както и областите на подобрение.

Детайли