Идентифициране, приоритизиране и извършване на подобрения чрез модела CAF