Изследване на тема: Отворени данни и прозрачно управление
Alt
Описание

Целта на изследването е да се предложат конкретни мерки за подобряване на процесите по предоставяне на публичната информация в България в отворен формат, да се предложи устойчив механизъм за мониторинг и да се идентифицират основните ползи. Предложенията ще бъдат направени след извършен преглед на добрите практики в други страни в областта на отворените данни и обстоен анализ на състоянието на инициативата в България.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, в изпълнение на Договор No C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли