Изследване за перспективите за внедряване на CAF
Alt
Описание

Изследването за перспективите за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в България има следните цели:

  • да направи анализ и обобщение на постигнатите резултати от въвеждането на модела в целевите 48 администрации по проекта на ИПА;
  • да представи анализ и оценка на перспективите и нагласите на публичните институции и организации в България до 2020 г. относно внедряването на CAF;
  • да проучи степента на готовност на отделни структури в различни сфери за въвеждане на цялостната система за управление на качеството;
  • да  идентифицира  заинтересованите  страни  за  последващо  въвеждане  на Общата рамка за оценка.
Детайли