Как да осигурим по-активна подкрепа от ръководителите за развитие на неформалното учене на работното място?

Как да осигурим по-активна подкрепа от ръководителите за развитие на неформалното учене на работното място?

 

Една от пречките пред по-широкото използване на неформални начини за учене в администрацията, е липсата на достатъчно подкрепа от страна на ръководителите. Кой и какво може да предприеме за преодоляването на тази пречка? Водеща отговорност в това отношение имат лидерите и  експертите от звената по управление на човешките ресурси, които се занимават и с управление на дейностите по обучение/учене и развитие на служителите. От тези звена се очаква да предприемат подходящи мерки не само за повишаване на собствения си капацитет за по-широко прилагане на  възможностите за учене на работното място в администрацията. От тях се очаква също да помагат на ръководителите да задълбочат разбирането си за тези процеси, да осъзнаят ролята си в тях и действително да поемат отговорност за ученето и развитието на своите служители. Ето някои полезни препоръки в тази посока:

 

 • привличане и ангажиране на ръководители, които имат по-сериозен професионален опит и много добре познават спецификата на дейността на съответната администрация, в планирането и оценката на дейностите за учене и развитие на служителите на работното място;
 • представяне на ръководството не на твърде общи и неясно формулирани, а на конкретни потребности от обучение, учене и развитие на служителите в контекста на организационните цели и подобряването на изпълнението;
 • разясняване и убеждаване на преките ръководители, че те носят отговорност за ученето и развитието на техните подчинени служители;
 • проблематизиране, обсъждане и оспорване на предубеждения и стереотипни нагласи на някои ръководители, че формалното присъствено обучение е единствено решение за подобряване на изпълнението и справяне със слабости в работата;
 • представяне на предложения и инициативи за учене и развитие на служителите не с жаргона на управлението на човешките ресурси, а на езика на управлението на организационното изпълнение;
 • осигуряване на подходяща и поддържаща подготовка на ръководителите за компетентно използване на модерните технологии за учене на работното място;
 • представяне и популяризиране на доказателства за положителния ефект от ученето и развитието на служителите върху резултатите от дейността на администрацията, вкл. чрез използване на системата на Доналд Къркпатрик;
 • информиране на ръководството за ефикасността на прилаганите начини на учене и развитие на работното място, вкл. чрез представяне на данни от сравнителни проучвания;
 • разясняване на последиците от непредприемане на подходящи мерки за учене и развитие на служителите;
 • установяване на факторите, които според ръководителите влошават или ограничават организационното изпълнение и обвързване на дейностите за учене и развитие с минимизиране на въздействието на тези фактори;
 • събиране на данни и информация, които потвърждават трансфера на неформално усвоените знания и умения;

 

Анета Тушева

  Директор дирекция

„Обучение, международна дейност и проекти“

Институт по публична администрация