РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕНА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ

 

Предназначен за: Ръководни и експертни кадри на централно, областно и общинско ниво,работещи по създаване на проекти по ОП.

РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКОТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 2014 – 2020 г.

 

Предназначен за: ръководители и експерти от общинските администрации в областите: Видин,Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Благоевград, Смолян,Кърджали, Кюстендил, Хасково, Бургас, Варна, Ямбол, Стара Загора,Търговище, Шумен, Перник,София, София-град, които са ангажирани в разработването и управлението на проекти попрограмите за трансгранично сътрудничество.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 г.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната  администрации,които са ангажирани с анализа на проектни предложения и контрол на изпълнението поОперативната програма за развитие на селските райони (НПРСР).

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които са ангажирани с подготовката на проекти, тяхното одобрение и контрол на изпълнение поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „ОКОЛНАСРЕДА” 2014 – 2020 г.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които участват в подготовката на проекти,тяхното одобрение и контрол на изпълнение поОперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. (ОПОС).

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „РЕГИОНИВ РАСТЕЖ” 2014 – 2020 г.

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които са ангажирани с подготовката на проекти,тяхното одобрение и контрол на изпълнение поОперативна програма „Регионално развитие“ ( ОПРР).

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014 – 2020 г. ПОДГОТОВКА НАПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И СФОРМИРАНЕ НАЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които разработват и изпълняват проекти по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НАПРОЕКТИ

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации, които участват в управлението и изпълнението на проекти.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (базовкурс)

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната и териториалната администрации,които разработват проектни предложения по Структурните фондове и други програми на ЕС.

КАК ДА ТЪРСИМ И НАМИРАМЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГУЛАЦИИ И ПОЛИТИКИ

 

Предназначен за: ръководители и служители в централната и териториалната администрации,които желаят да развият практическите си умения за бързо намиране и анализ на информация идокументация по въпроси, свързани с членството на България в ЕС.