Курс П-18 Одит на изпълнението на средствата от ЕС

В сътрудничество със Сметната палата на Република България

Целева група

Ръководители и служители на експертни длъжности в централната и териториалната администрация, ангажирани с управлението и контрола на програми и проекти, съфинансирани от ЕС, служители в администрации бенефициенти, външни и вътрешни одитори

Описание

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Предназначен за: служители на ръководни и експертни длъжности в централната и областните администрации, ангажирани с управлението и разпореждането с държавна собственост.

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

 

Предназначен за: ръководители и експерти в централната администрация, разработващи предложения за ПЧП проекти.

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ГОДИНА

 

Предназначен за: финансови мениджъри, главни счетоводители и експерти във финансово-счетоводните отдели на институциите.

ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Предназначен за: ръководители, финансови мениджъри и главни счетоводители, финансови експерти в бюджетните институции.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

Предназначен за:Ръководители и служители в централната и териториалната администрации, които са ангажирани с управлението на средства от европейските фондове и изпълнението на инвестиционни проекти и програми.