Курс М-8 Дигитална трансформация в услуга на местните власти – подходи и инструменти

В сътрудничество с Института за икономическа политика

Целева група

Секретари на общини, IT ръководители на общински администрации, служители на експертни длъжности, чиято дейност е свързана с управлението на информация, услуги и работни процеси.

Описание

РОЛЯ И ПОЛИТИКА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

 

Предназначен за: Ръководни и експертни кадри на централно, областно и общинско ниво.

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции в администрацията, които имат отговорности по защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Предназначен за:ръководители и служители от администрацията, пряко ангажирани с обработването на лични данни.

ПРИЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (за неюристи)

 

Аналогична програма за обучение (ПП-7.1), но във вариант адаптиран за неюристи.

ПРИЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (за юристи)

 

Предназначен за:служители с юридическо образование в централната и териториалната администрации.

ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за юристи)

 

Предназначен за: ръководители на правни дирекции и юрисконсулти, осъществяващи процесуално представителство; други служители с юридическо образование.

АДМИНИСТРАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА

 

Предназначен за: служители с ръководни и експертни функции в централната и териториалната администрации, пряко ангажирани в процеса на разработване и прилагане на нормативни актове за регулиране на стопанската дейност.

Нормативна уредба на комплексното административно обслужване

 

Предназначен за: служители с юридическо образование в централната и териториалната администрации.

ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Предназначен за: за експерти, които работят в звената за административно обслужване