За предизвикателството

Използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е изключително предизвикателство за всеки, който иска да направи съвременно и интерактивно обучение за възрастни професионалисти. Работата в тази насока очертава  най-малко три паралелни и взаимосвързани нива на „професионалното изпитание“[1].

                                

На първо мястосе откроява използването на ИКТ. Днес те са във всички сфери на обществен живот, а в резултат на разпространението им все по-често се откриват достъпни (вкл. във финансово отношение) възможности, наслояват се предразсъдъци, култивират се очаквания. В работата си експертите по електронно обучение[2] трябва да решават и редица „ребуси“ – при дефиниране на понятия (напр. понятието „електронно обучение“), при формулиране на ползи и недостатъци от ИКТ в обученията (напр. при „ученето в мрежа“[3]), при постигане на баланс между съдържание и форма и др.

 

На второ мястосе открояват особеностите в ученето на професионалистите – техните характеристики като обучаеми, принципите на тяхното учене, мотивацията, поддържането й от началото до края на обучението, отпадането (при незадължителен характер на обучението) и т. н.

 

На трето мястостоят предизвикателствата, свързани с „продължаващи“ (текущи) професионални обучения – интерпретация на идеята за учене през целия живот[4] - като измерване на ефективността на обученията, ролята им за кариерното развитие, връзката между учене и практика и други.

Описаните нива са само част от пъстрата картина на ежедневието на експертите по електронно обучение. Към нея могат да бъдат добавени много щрихи в подкрепа на тезата, че тяхната работа изисква:

  1. Мултидисциплинарен подход, защото включва широк спектър от знания, умения и компетентности.
  2. Динамика, защото наученото днес трябва да бъде осъвременено до вчера, преди да бъде използвано ефективно утре.

За общността

 

В духа на всичко, написано дотук става ясно, че електронното обучение е сериозна работа, която може да бъде мощен източник на вдъхновение и дързост. За експертите по електронно обучение позитивната нагласа към работата е кауза, която включва:

·       търсене на нови начини за отговор на предизвикателствата;

·       събиране и интерпретиране на професионално относима информация;

·       споделяне (на постиженията и проблеми) и готовност за взаимна помощ.

 

Идеята за създаване на професионална мрежа на експертите по електронно обучение отговаря напълно на описаното. Инициативата е навременна, защото „съучастниците” имат натрупан опит и институционална зрялост. С други думи е време хората, които ежедневно работят за създаване и укрепване на „ученето в мрежа“, да имат своята собствена мрежа, в която да учат. Ползите от съществуването на такава професионална общност са пряко свързани с мултидисциплинарния подход и динамиката,за които вече стана дума. Не е възможно всеки експерт по електронно обучение да знае всичко, но обединени заедно знаем много повече. Обменът ще ни позволи да открием точно тези практически ползи, които пасват на собствената ни институционална картина. А докато се подкрепяме, ще можем с лекота да се оглеждаме в очите на другите, ще осмисляме, ще растем и ще създаваме.

Автори: 

Дорина Христова-Коева, директор на дирекция в НИП 

Янислава Андреева-Александрова, старши експерт в НИП

 


[1]Очертаните по-долу нива отразяватпрофесионалния опит на авторите и са естествено свързани с практиката на Националния институт на правосъдието. Повече информация за визията, мисията и предизвикателствата – www.nij.bgи в Електронен бюлетин на ИПА, бр.2, 2016 г.

[2]В настоящия текст понятието електронно обучение се разбира като форма, при която информационни и/или комуникационни технологии са използвани за подпомагане на ученето и педагогическата комуникация.

[3]В интерпретацията, направена от проф. Р. Пейчева-Форсайт (Пейчева-Форсайт, Електронното обучение –  теория, практика, аспекти, 2010 г.).

[4]При поставянето на проблема се отчитат спецификите на съответната целева група. Например, целевата група на обученията, предоставяни от Националния институт на правосъдието е законово определена.