През 2019 година Институтът по публична администрация организира „Лятна академия за млади лидери от държавната администрация“.

 

Инициативата е краткосрочно практическо обучение за 30 държавни служители до 35 годишна възраст от централната и териториална администрация, което цели да предостави алтернативна възможност за обмен на опит и учене за активните млади държавни служители с лидерски потенциал. 

 

В рамките на 6 дни участниците ще преминат интензивно обучение за развитие на лидерски умения, които са необходими за отстояването на позиции по значими обществени проекти и политики, управление на екипи и въвеждане на иновации, спомагащи за модернизацията на публичната администрация.

 

Обучителните модули се водят от държавни служители, професионалисти от частния сектор с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

 

През 2019 година Академията за пръв път ще бъде организирана в смесена форма на обучение (присъствена и електронна). Електронната част на обучението ще стартира две седмици преди началото на присъствената част. Обучението ще се провежда на английски и български език.

 

Лятната академия е фокусирана върху следните теми: 

 Комуникационни умения:                                                    

Лидерски умения:

 Публичен имидж и етикет                                                        

Стратегическо управление

Умения за ефективна работа в екип                                      

Лобиране

Бизнес презентация и  публично говорене                                                

 Лидерски стилове

Дигитални умения

Design thinking

Умения за работа в мрежа

Стратегическо управление на ИТ

 

Разходите за участие в Академията, транспорт, хотелско настаняване и храна на участниците ще бъдат поети по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Условия за участие:

  • Кандидатите следва да са държавни служители на възраст до 35 г. (ненавършени 36 години към 28.06.2019) и да са преминали срока на изпитване, към момента на кандидатстване;
  • Необходимо владеене на английски език – минимално ниво B-2;

 

Кандидатите следва да изпратят:

  • Есе на тема: „Дигитална трансформация – бъдещето на публичните услуги и на взаимодействието на администрацията с гражданското общество." (Как си представяте бъдещето на администрацията и на публичните услуги в контекста на дигитализацията, електронното управление и развитие на дигиталните умения? Кои са предизвикателствата пред ефективното въвеждане на публични електронни услуги и какви са възможностите за тяхното преодоляване? Какви иновативни идеи бихте предложили за реализиране на дигиталната трансформация и за развитие на дигиталните умения на администрацията? По какъв начин тези идеи ще подобрят връзката и комуникацията между публичната администрация и гражданското общество?) Изисквания към есето: обем - до 5 страници (или 2500 думи), шрифт: Times New Roman, 12; 
  • Актуална автобиография с включена подробна информация за доброволчески инициативи/стажове/специализации/завършено образование;
  • Препоръка от прекия или контролиращия ръководител;
  • Комплектът документи трябва да се изпрати до Габриела Савова, на имейл: g.savova@ipa.government.bg, относно „Лятна академия за млади лидери“.

 

Краен срок за кандидатстване: 28 ЮНИ 2019 г.

 

Начин на подбор:

  • Експертен съвет към ИПА ще оцени получените есета;
  • Участниците могат да бъдат поканени на интервю в ИПА или по телефона;
  • Участниците могат да бъдат помолени да докажат необходимото ниво на владеене на английски език.

 

Период и място на провеждане8 – 13 септември 2019 г., извън София

 

Контакти и адрес за кореспонденция:

Габриела Савова – програмен координатор

+359 2 940 2980

0887 220 113

g.savova@ipa.government.bg

http://www.ipa.government.bg

1000 София, ул. „Аксаков“ № 1

 

Приложение 1 - Професионална препоръка