Мениджмънт на човешките ресурси
Alt
Описание

Основната цел на настоящия учебник е да се систематизира и представи ключовата терминология от областта на управлението на човешките ресурси като се акцентира върху практико-приложните аспекти на тази дейност в съвременните организации.

Детайли