Административно-процесуален кодекс
Alt
Описание

Правната теория и юридическата практика по приложение на АПК се развиват с много по-бързи темпове,отколкото който и да е сравним по ранг нормативен акт в българската правна система. Това означава, че практическото приложение на кодекса, както и значението му за правната теория са толкова мащабни, че те взаимно се допълват и дават едни на други аргументи от всякакъв характер.

Всеки служител в администрацията на орган на държавна власт в Република България трябва добре да познава и точно да прилага разпоредбите на АПК, отчитайки релевантната административна и съдебна практика по прилагането му, както и теоретичните постановки по интерпретирането му.

Детайли