Административно-процесуален кодекс
Alt
Описание

Правната теория и юридическа-та практика по приложение на АПК се развиват с много по-бързи темпове,отколкото който и да е сравним по ранг нормативен акт в българската правна система. Това озна-чава, че практическото приложение на кодекса, както и значението му за правната тео-рия са толкова мащабни, че те взаимно се допълват и дават едни на други аргументи от всякакъв характер.

Всеки служителв администрацията на орган на държавна власт в Република България тряб-ва добре да познава и точно да прилага разпоредбите на АПК, отчитайки релевантната административна и съдебна практика по прилагането му, както и теоретичните поста-новки по интерпретирането му.

Детайли