Опитът на Областна администрация Пазарджик в прилагането на модела CAF (Обща рамка за самооценка)

Опитът на Областна администрация Пазарджик в прилагането на модела CAF (Обща рамка за самооценка)

 

Преди 10 години

 

Преди десет години прилагането на Общата рамка за оценка CAFв Областна администрация Пазарджик бе все още само идея за иновация в управлението на административната дейност. Малко по-късно то стана елемент от съдържанието на концепция за стратегическо управление на организацията, а след това и програма с личен ангажимент към организационната промяна и усъвършенстване на административната дейност.

 

2006 година бе особена за Област Пазарджик и за Областна администрация. Тежки събития, природни бедствия и същевременно надеждата и очакването за приемане на България в Европейски съюз. На CAFсе гледаше като на възможност административната дейност на Областна администрация да бъде поставена и позитивно оценена по създадена рамка, въз основа на най-добри европейски практики в публичния сектор, с оглед усъвършенстването й. За всички беше ясно, че членството в Европейски съюз ще предостави възможности, но ще отправи и предизвикателството на бъдещите очаквания на местните общности за добро управление по европейски стандарти. Искахме да ги посрещнем готови за тях.

 

Процесът на внедряване на CAF

 

По своя инициатива и със свои средства, областната администрация започна подготовка за внедряване. Още в самото начало на процеса и след това получихме насърчение и пълна подкрепа и от екипа на тогавашното Министерство на държавната администрация и административната реформа. Междувременно, на конференцията в Тампере, Финландия, в края на септември 2006 г., бе представена новата версия на инструмента - CAF2006. След самостоятелно проучване на добрите практики и научените уроци по прилагане на CAF, отразени и в доклада на Ресурсния център по CAFв Маастрихт Survey2005, определихме интегриран формат на внедряване с Балансирана система от показатели за ефективност (Balancedscorecard) - CAF2006–BSc.

 

Избраният формат,  решението за внедряване, Плана за внедряване и състава на групата за самооценка бяха утвърдени със заповед на Областния управител. През декември 2006 г., на национално съвещание е представено решението и Плана за внедряване на Администрацията на Министерски съвет, МДААР, ИПА и други областни администрации на страната.

 

В края на 2006 и началото на 2007 година, със собствени ресурси и съдействието на ИПА, проведохме обучения по прилагане на CAF2006 и BScза администрацията и за Групата ни за самооценка в област Пазарджик. След това самостоятелно проведохме самата самооценка по CAF2006. Докладът за самооценката бе представен и обсъден от цялата администрация с участието на Областния управител и политическия му кабинет. Областният управител прие и утвърди Доклада и разпореди въз основа на него да се изработи План за подобрение във формат на Балансирана система от показатели за ефективност BSc.

 

Резултати от самооценката

 

На база на извършената самоценка бяха идентифицирани следните области на подобрение:

 

  “Изпълнението на плановете и постигането на стратегическите цели не обхваща в еднаква степен цялата организация. По този начин, компетенциите на служителите не се използват и развиват в посока, определена от стратегическите цели на администрацията. В резултат, необходимият за усъвършенстването на организацията синхрон между индивидуалните и организационните цели не е установен»

 

Критериите за напредък към организационните цели не са обвързани с резултати от измерването на удовлетвореността на гражданите и техните общности и потребителите на административни услуги от въздействието на административната дейност на Областна администрация»

 

В Доклада за самооценката се съдържаше препоръка действията за подобрение да се реализират в два етапа:

 

І. Постигане на синхрон на индивидуалните и организационните цели в организацията;

ІІ. Повишаване качеството на административно обслужване чрез ефективна координация.

 

Заедно с това, Във формат на BSc, приоритетните области за подобрение, определени чрез самооценката, следва да са в направленията: Организационни структури и процеси, Управление на човешките ресурси,  Административно обслужване и контрол.”

 

В съответствие с препоръките във формат BScбе разработена “Балансирана система от показатели за ефективност на административната дейност 2008-2009” BSc– елемент от организационната Стратегия за промяна 2010.

 

Преглед на самооценката бе проведена в рамките на туининг проект на МДААР от екип консултанти от Италия, със съставяне на доклад и препоръки за подобряване на практиката. Получените препоръки и колегиалната им подкрепа бяха от изключително значение за по нататъшното прилагане на модела.

 

Ефект от прилагането на модела CAF

 

Практиката на Областна администрация Пазарджик по прилагане на CAF2006 в интегриран формат с BScбе посочена като добра практика в Годишния доклад за състоянието на администрацията за 2007 г. и бе представена от Главния секретар на Областна администрация на 3-та Среща на прилагащите CAFорганизации (Лисабон, Португалия, 11-12 октомври 2007). Тя бе обсъдена с експерти по време на 5-та Конференция по качеството в Публичната администрация в ЕС (Париж, Франция, 2008).

 

По проект № К 07-31-3/23.11.2007 г. “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите” на ОПАК Областна администрация Пазарджик, заедно с над 100 други областни и общински администрации в страната, взе участие в масираното внедряване на интегрирани системи за управление на качеството в българската държавна администрация. В изключително кратки срокове бе разработена и внедрена в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005 Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност (ИСУКИС). ИСУКИС бе сертифицирана за съответствие с приложимия стандарт ISO 9001:2000.

 

С прилагането на CAF2006 в Областна администрация Пазарджик в интегрирания формат, както и последващото внедряване на ИСУКИС, в организацията се създаде:

1.      рамка за преглед, оценка и последващо цялостно усъвършенстване на административната дейност;

2.      изгради се организационна култура на иновативност в промяната – с привличане на най-модерни и ефективни инструменти за управление;

3.      създаде се синхрон на личните и организационните цели, при който служителите свързват професионалното си развитие с подобряването на начина, по който функционира организацията (доказателство за това е и фактът, че през годините трима служители защитиха магистърски степени – 2 по Публична администрация и 1 по Психология – със защита на магистърски тези относно опита ни по прилагане на CAF2006)

4.      утвърди се авторитетът на организацията сред структурите на държавната администрация в областта, региона, страната и Европейския съюз, където тя е желан партньор в множество проекти.

 

Областна администрация Пазарджик открито споделя опита си и научените уроци от прилагането на инструмента за организационно съвършенство CAFи интеграцията му с останалите инструменти, системи и модели на цялостно управление на организацията. Така беше при прилагането му в общините Мадан, Рудозем и Смолян (2010), в Областна администрация Разград и ИУПП – София, както и през 2015 г. при широкообхватните обучения на държавни служители в ИПА за модела  CAF.

 

 

Светлан Карталов

Областна администрация Пазарджик