ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на наръчници, програми и обучителни материали за нуждите на проект № C13-22-1/16.04.2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на наръчници, програми и обучителни материали за нуждите на проект: „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление” открита с Решение №  РД15-41/13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Документация

4. Техническа спецификация

5. Образци към документацията за участие

6. Проект на договор

7. Приложение към проект на договор

8. Лого на ИПА

9. Разяснение по документация

10. Съобщение за отваряне на ценови оферти

11. Инфорамация за сключен договор

12. Информация за изпълнен договор

       Дата на качване: 04.11.2015

13. Справка плащания

 

 

Информация за преписката на интернет страницата на АОП: тук

Предмет: 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на наръчници, програми и обучителни материали за нуждите на проект № C13-22-1/16.04.2014