ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга" по проект № C13-22-1/16.04.2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения”открита с Решение №  РД10-60/19.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Документация

4. Техническа спецификация

5. Методика

6. Образци към документацията за участие

7. Проект на договор

8. Приложение към проект на договор

9. Протокол 1 от заседание на Комисия

10. Съобщение за отваряне на ценови оферти

11. Протокол 2 от заседание на Комисия

12. Протокол 3 от заседание на Комисия

13. Решение от 28.10.2014 г.

14. Информация за сключен договор

15. Информация за изпълнен договор

      Дата на качване: 04.11.2015

16. Справка плащания

 

Информация за преписката на интернет страницата на АОП: тук

Предмет: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга" по проект № C13-22-1/16.04.2014