Платформата за електронно обучение на Института по публична администрация - нови възможности за обучение и развитие

Платформата за електронно обучение на Института по публична администрация - нови възможности за обучение и развитие
 
 
Големите технологични постижения маркирали края на XX и началото на XXI в. преосмислиха и промениха по радикален начин всяка сфера от живота и дейността на човекa. В резултат, в съвременното общество се формира качествено ново отношение към информацията и изграждане на глобална информационна структура, характеризираща се с безпрецедентен достъп до огромни масиви от информационни ресурси, опосредстван от информационните и комуникационни технологии. Може да се каже, че в условията на т.нар. информационно общество най-важното конкурентно предимство на отделната личност, а и на цели организации и бизнес формирования е способността им в максимално кратък срок да намерят, получат и усвоят необходимото им знание и също така да го използват по най-добрия начин. В тези условия темпото на живота ни неминуемо се ускорява и изискванията на хората по отношение на мобилност, обучение и способност за адаптация към променящите се условия значително се повишават. Тази динамика в развитието на информационното общество стимулира университети, научни и обучителни организации да се стремят да утвърждават позициите си с помощта на новите информационни и комуникационни технологии. В това отношение Институтът по публична администрация (ИПА) не прави изключение.
 
Един от най-съществените резултати по проект „Изграждане на капацитета на ИПА за изследвания, обучение и приложениe на иновативни европейски практики в доброто управление“ е изграждането на интерактивен портал за електронни обучения. Чрез така разработената и функционираща платформа ИПА създава нови възможности за обучение и развитие на служителите в държавната администрация, съчетавайки успешни традиционни обучителни модели и практики с възможностите на новите технологии.