Прекратена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина".

Прекратена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина по проект: „изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление” с Решение № РД10-50/11.07.2014г.  След влизане в сила на решението за прекратяване ще бъде открита нова процедура със същия предмет, съгласно  чл.39, ал.6 от ЗОП.

Линк към РОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333134383131

 

Предмет: 
Прекратена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при провеждане на обучения и срещи в чужбина".