ПРЕКРАТЕНА е публична покана № 9031300 за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Обезпечаване на дейностите по информация и публичност“ в изпълнение на проект по Договор за БФП № С 13-22-1/16.04.2014

Прекратена е публичната покана с № 9031300!

с предмет "Обезпечаване на дейностите по информация и публичност" по проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление” в изпълнение на Договор № С 13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувана е нова публична покана с № 9031669 от 30.06.2014 г. със същия предмет и за повече информация в профил на купувача. 

 

Предмет: 
ПРЕКРАТЕНА е публична покана № 9031300 за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Обезпечаване на дейностите по информация и публичност“ в изпълнение на проект по Договор за БФП № С 13-22-1/16.04.2014