Процедура за даване на обратна връзка и присъждане на сертификат „ефективен CAF потребител“

Освен че Европейската комисия препоръчва на държавите-членки да прилагат CAF системата в структурите на публичната си администрация поради неговите сериозни предимства, то в края на 2017 г. отговорностите на администрацията в България по въвеждане на системи за управление на качеството вече са уредени и нормативно. С промените в Закона за администрацията (ДВ, бр. 85 от 2017 г.) бе въведен принципът за непрекъснато усъвършенстване на качеството (чл. 2, ал. 1, т. 8), както и  ангажиментът на администрацията да осъществява цялостно управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели, включително чрез системи за управление на качеството (чл. 64).

 

Очакваме нормативното уреждане на задължението за прилагане на системи за управление на качеството, както и въвеждането на сертификат „Ефективен CAF потребител“ да засилят мотивацията на администрацията за използването на такива системи и на ИПА – за популяризиране и внедряване на CAF.

 

През декември 2017 г. екип от експерти на CAFресурсния център към ИПА беше обучен в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия как се прилага процедурата за даване на външна оценка и обратна връзка на организациите, прилагащи CAF. На тези, които отговарят в пълна степен на конкретните изисквания ще бъде присъден сертификат „Ефективен CAFпотребител“.

 

Предвидено е до края на м.март 2018 г. екипът да разработи национални правила за прилагане на процедурата и до края на м.юни 2018 г. да са ясни първите администрации в България, на които се присъжда този сертификат. По проекта е предвидено за 16-те администрациите от първата вълна на внедряване на CAFда бъде приложена тази процедура.

 

Какво представлява процедурата?

В период шест месеца до една година след извършване на самооценката по CAFи изготвянето на план за подобрение, администрацията ще може да направи заявка за прилагането на тази процедура и за присъждане на сертификат „Ефективен CAFпотребител“.Тя ще подготви пакет от документи, които ще изпрати на Национален организатор. Той ще възложи на екип обучени експерти да направят преглед на документите, да посетят администрацията и да я оценят по методиката на ЕИПА за външна оценка и даване на обратна връзка. С доклад на експертите ще се дадат препоръки относно три аспекта на  прилагането на CAFи ще се препоръча или не присъждането на сертификата.

 

Какви са ползите от процедурата?

Чрез прилагането на тази процедура администрацията ще получи оценка и препоръки относно (1) процеса на самооценка по CAF, (2) процеса на изпълнение на мерките за подобрениеи на (3) нивото си на  зрялост относно прилагането на принципите на цялостно управление на качеството. Като краен резултат от правилното прилагане на модела CAFще се подобрят ключовите резултати на организацията, ще се повиши мотивацията на служителите, удовлетворението на клиентите и в крайна сметка ще се повиши имиджът на администрацията в обществото.

 

Национални правила за външна обратна връзка

 

Галина Мутафчийска,

Национален CAF кореспондент и ръководител на CAF ресурсен център в ИПА

 

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.