Процедура за кандидатстване

Институтът по публична админситрация обявява процедура за подбор на кандидатите в програмата след получаване на нота от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия. Процедурата за подбор се обявавя в едномесечен срок от получаване на нотата чрез публикуване на обява на интернет страницата на ИПА с информация за начален и краен срок и условията за кандидатстване (период за обучение, финансови условия, критерий за оценка, изисквания) за всички семестри на програмата.

 

Заинтересованите страни (министерства/агенции/др. - изпращащи организации) следва да номинират/одобрят кандидатите си официално, чрез изпращане на писмо до Изпълнителния директор на ИПА. Писмото е гарант за ангажиметна на институцията към кандидатурата при евентуално включваме в програмата. Европейското училище по администрация поема разходите на участниците по настаняване, транспорт в Белгия, Франция и Люсембург, такса за обучение. Изпращащите организации (министерства/агенции и др.) поемат пътните и командировъчни разходи на своите служители.

 

Номинираните кандидати следва на отговарят на следните критерии:

 

  • Да са държавни служители;
  • Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • Да работят ежедневно с досиета на ЕС;
  • Да са членове на екипа за подготовка на председателството на ЕС (за предпочитане);
  • Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи, като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.

 

Кандидатите следва да изпратят актуална автобиография (ЕN/BG) и мотивационно писмо на английски език към официалното номиниране за участие в процедурата. Към документите на кандидатите се добавя актуална паспортна снимка и попълнена таблица с подредени желания за провеждане на наставничество. ИПА може да проведе  интервю по телефон или на място с кандидатите.

 

След приключване на официалния период за набиране на кандидатури, Изпълнителният директор на ИПА назначава комисия за подбор. Комисията работи съгласно приети вътрешни правила и взема предвид принципа на равнопоставеност на администрациите и балансираното им участие в програмата, както и ангажираността на администрациите в осъществяването на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз до 2018 г. 

 

Комисията оценява кандидатите по допустимост и изготвя списък на допуснати и недопуснати кандидати. Комисията прави предложение до Изпълнителния директор на ИПА да определи първите двама кандидати с най-висок бал за номиниране в първия (следващ) за годината семестър на програмата. Номинирание кандидати се уведомяват официално. Класирането се публикува на интернтет страницана на ИПА.

 

Формуляр за стажа "Job shadowing" за сесията през м. октомври 2018 г. може да намерите тук.

 

Повече за сесията през месец октомври 2018 г. може да намерите тук, а формуляр за стажа "Job shadowing" може да изтеглите от тук.