Проект „Синергия” (SYNERGIA Project - A network for cooperation and exchange of experience between high-level officials from Central and Eastern Europe, 2019-2022) е международен проект на Полското училище по публична администрация (KSAP), който се изпълнява в партньорство с Института по публична администрация, Училището по публична администрация на Латвия и Унгарския университет по публичната служба.

В рамките на проекта се организира и провежда международна обучителна програма. Тя е насочена към развитие на лидерските знания, умения и обмяна на опит между висши държавни служители от Полша, България, Унгария и Латвия, както и към разработването на практически препоръки за добро управление в публичната администрация.

Целевата група на проекта са български държавни служители на ръководно ниво (предимно главни секретари, директори на дирекции и началници на отдели), които са номинирани от своите институции, владеят английски език, имат готовност да участват активно във всички модули на програмата и са избрани от ИПА въз основа на определените по проекта критерии и изисквания. Броят на участниците е ограничен - в едно издание на международната програма могат да бъдат включени максимум 10 български служители.

В програмата се обсъждат и анализират актуални теми, проблеми и практики в следните области на публичната администрация: Съвременни предизвикателства пред публичната администрация, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси, Управление на знанията, Управление на комуникацията и ефективни преговори, Управление на проекти и процеси, Управление на промени, Управление на риска, Управление на технологиите, дигиталните услуги, киберсигурност и  други. Обучението в програмата е изцяло с практическа насоченост – обучителните сесии се основават на обсъждане на редица практически казуси, дискусии, обмяна на опит и презентации (вижте тук).

Обучителната програма е модулна като отделните модули (в рамките на 3 дни) се организират последователно в различни периоди в съответните държави – Полша, България, Унгария и Латвия. Всеки служител трябва да участва във всички модули, за да бъде сертифициран за участие в цялата програма.

Международната програма за висши държавни служители  се реализира в периода 2020 – 2022 г. като за целия период са планирани общо 4 издания. През 2020 г. стартира първото пилотно издание на програмата.

Презентация за проекта може да откриете тук.

Повече информация относно начина на кандидатстване и изискванията към кандидатите може да намерите тук: