През програмен период 2007 - 2013 г. като бенефициент ИПА е изпълнил успешно следните проекти:

ИПА е осъществил три проекта по Програма ФАР за изграждане на капацитет на Института, за обучение на малцинствени групи и за развитие на компетентностите на висши държавни ръководители в периода 2001-2006 година.

Alt