Програма за национални експерти на професионално обучение в Европейската комисия (NEPT)

Програмата за национални експерти на професионално обучение се управлява от Генерална дирекция за Човешки ресурси и сигурност в Комисията на ЕС и дава възможност на държавни служители от страните-членки на ЕС да получат личен поглед върху механизмите на работа в Съюза чрез преминаване на структурен стаж от 3 до 5 месеца. Служителите се командироват в служби на Европейската комисия. Кандидатстването се осъществява два пъти в годината, като стажовете започват през пролетта (март-май) и есента (октомври-февруари). Програмата се координира от Постоянното представителство на България в Европейския съюз, Брюксел, Белгия.  Повече информация можете откриете на Интернет страницата на МВнР и имейл адрес: .

http://www.mfa.bg/bg/events/152/7/2770/index.html

Правилата, приложими към командированите национални експерти и  националните експерти на обучение към службите на Комисията – Дял II

 

Стажантска програма на Европейската Комисия

Програмата за стажанти в Европейската Комисия се управлява от Генерална дирекция „Образование и култура“ и дава възможност на граждани на страните-членки, завършили бакалавърска степен в различни области на висшето образование, да преминат платен стаж в служби на ЕС в Брюксел или Люксембург за период от 5 месеца. Програмата се организира в два семестъра- летен (март-юли) и зимен (октомври-февруари) като кандидатстването се извършва изцяло онлайн. Необходимо е кандидатите да владеят минимум два езика на ЕС. Няма възрастово ограничение за стажанти. Пълните условия на стажантската програма и повече информация може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm   

Други стажантски програми на институциите на ЕС:

Стажантска програма на Европейския парламент:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html;jsessionid=8E52DD1383793C0C22E89CBB6C87502F.node1

Стажантска програма на Съвета на ЕС:

http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/traineeships.aspx?lang=en

Стажантска програма на Съда на ЕС:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/

Стажантска програма на Комитета на регионите:

http://www.cor.europa.eu/en/about/traineeships/pages/traineeships.aspx

Стажантска програма на Социалния и икономически Комитет:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Стажантска програма на Омбудсмана на ЕС:

http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm

Европейския надзорен орган по защита на данните:

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/Home/EDPS/HR/pid/154

Съвместен научноизследователски център:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5860

Освен познатите схеми за стажове в служби на ЕС, такива се организират и от агенциите към ЕС. Подробен списък на агенциите може да откриете тук. Много често обявленията за стажантски позиции се публикуват на техните интернет страници.

Обобщена информация за стажове за вишисти в институтциите на ЕС може да откриете на:

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_bg.htm


 

Бюлетин с обявени свободни позиции в институции на ЕС за периода 19-29 септември 2015 г.

Бюлетин с обявените свободни позиции в институциите на ЕС за периода 13-20 август 2015 г.

Бюлетин с обявени свободни позиции в институции на ЕС за периода 1-12 август 2015 г.

Бюлетин с обявени свободни позиции в институции на ЕС за октомври 2015