Сборник с добри практики CAF
Alt
Описание

Това издание представя и популяризира резултатите от пилотното внедряване на модела CAF в 48 администрации по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите” на Института по публична администрация, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли