През 2017 г. ИПА обнови програмата си за компютърни компетенциис включването на обучения, провеждащи се за първи път в смесен формат, съчетаващ присъствени занятия и работа в е-среда чрез платформата за е-обучения на ИПА. Актуализираните курсове отразяват съвременните потребности на държавните служители от ИТ умения, и предоставят  възможност за международно признаване на придобитите знания. Успешно завършилите ще могат да удостоверят придобитите знания и умения чрез международната сертификационна програма European Computer Driving Licence (ECDL), известна още като International Computer Driving Licence (ICDL).

 

ECDL е сертификационна програма, международно призната като световен измерител на компютърните умения на крайния потребител и е водещ сертификат, приет от правителства, международни организации и корпорации. Още през 2001 г. тя е препоръчана от Европейската комисия като основен стандарт по компютърна грамотност за държавите – членки на Европейския съюз. Програмата отразява европейската квалификационна рамка и може да бъде прилагана за различни операционни системи и офис софтуер.

 

Курсовете от ECDL, включени в Каталог 2017 г. на ИПА, формират базови умения за работа с компютър:

·       Компютърни основи (К-1);

·       Мрежови основи (К-2);

·       Текстообработка (К-3);

·       Електронни таблици (К-4).

 

Всеки един от  курсовете дава самостоятелна възможност на желаещите да се сертифицират за своя сметка за придобитите знания и умения.  Сертифицирането става чрез полагане на присъствен изпит по съответната тема на български език в акредитиран тестови център. При успешно завършване и на четирите изпита, независимо от тяхната последователност, служителите получават международно призната диплома ECDL BASE за базови компютърни умения.