“I keep six honest serving men

(they taught me all Iknew);

Their names are What and Why and When

And How And Where and Who.”

                                                 Ridyard Kipling

 

 

ШЕСТТЕ  ВЪПРОСА

 

 

Какво е CAF2013?

 

CAF2013 е инструмент за организационно съвършенство от семейството на системите и инструментите за цялостно управление на качеството (TQM). Той е конструиран като обща рамка за основана на холистичен подход самооценка на организацията.

 

 

Защо CAF2013?

 

CAF2013 е създаден специално за прилагане от организациите в публичния сектор на Европейския съюз. Подходящ е за прилагане както от организации с опит в прилагането на системи и инструменти за управление на качеството, така и в такива, които за първи път избират да повишават качеството на дейността си по системен начин.  Чрез преглед и всеобхватна оценка на дейността CAF2013 създава качествено ново знание на организацията за самата себе си. Това знание дава възможност да се изработи план за подобрение на изпълнението в организацията, в съответствие с осемте принципа на организационно съвършенство. Холистичният подход при прилагане на инструмента позволява с минимални ресурси, вложени за кратко време в прецизно очертани и приоритизирани области на подобрение, да се постигнат бързи ефекти на подобрение. По този начин чрез локални непосредствени резултати се постига глобален ефект на подобрение на цялостната дейност на организацията. Създава се стойност за заинтересованите от дейността й лица – гражданите, потребителите на услуги и продукти, партньорите, служителите в самата организация, местните общности и обществото като цяло.

 

Заради обхвата си - CAF2013 е инструмент за цялостно управление на качеството в организацията – той е подходящ за интегриране на съществуващите инструменти и системи за управление в организацията, както и на нови такива, внедрявани и прилагани след него. Успешни и разпространени в Европа са практики на прилагане на CAF2013 в интегриран формат с използваната за управление на стратегическото изпълнение Балансирана система от показатели за ефективност (Balancedscorecard). CAF2013 успешно се интегрира и допълва в контекста на цялостно управление на качеството с интегрирани системи за управление на качеството и информационната сигурност в съответствие със стандартите от семействата на ISO9000 и ISO27000, както и със системите за финансово управление и контрол, прилагани в публичния сектор.

 

Знанията, уменията и нагласите, придобивани при обучението и самото прилагане на CAF2013, изграждат уникална компетентност за изследване, анализ и последващ бенчмаркинг и бенчлърнинг на световни добри практики по прилагане в публичния сектор както на CAF2013, така и на други TQMинструменти и системи за организационно съвършенство като EFQM, MBNQAи DemingPrize, самостоятелно и в интегрирани формати.

 

 

Кога се прилага CAF2013?

 

CAF2013 се прилага без ограничение в избора на време. Добра практика е неговото прилагане да бъде съобразено с графика на стратегическото и оперативно планиране в организацията. Резултатите от проведената самооценка, отразени в нарочен доклад, следва да бъдат в основата на разработвания план за подобрение, а той да е интегрална част от оперативния план на организацията и стратегията й  за  развитие. CAF2013 е особено подходящ за организационен анализ в случаите, когато политическото или професионалното ръководство на администрацията встъпва в мандата си и се нуждае от оценка на организационното състояние и областите на необходимо подобрение на дейността.

 

Как се прилага CAF2013?

 

CAF2013 позволява изключителна гъвкавост при избора на формат и обхват на провежданата самооценка. Тя може да обхване отделни нива, отделни структурни звена, отделни (териториални) поделения на организации със сложна  структура – включително и чрез създаване на две или повече групи за самооценка, действащи самостоятелно или в субординация. Добра практика е провеждането на самооценката в пълен организационен обхват, независимо от това дали една или няколко групи за самооценка бъдат ангажирани с нея.

 

Къде се прилага CAF2013?

 

Многообразието от близо 4000 организации в над 50 страни от Европа и света, които прилагат CAF2013, е ярко свидетелство за неговата универсалност и ефективност като инструмент за организационно съвършенство, промяна и непрекъснато подобрение в организацията. Поради широкото му разпространение в организации от публичния сектор, предлагащи образователни услуги, CAF2013 е разработен и в специална версия, предназначена за техните специфични потребности. В българската държавна администрация CAF2013 е изключително подходящ за прилагане в администрации на едноличните териториални органи на изпълнителната власт – областните и общинските администрации, а така също и в централните администрации на изпълнителната власт, заедно или отделно от териториалните им звена.

 

Кой прилага CAF2013?

 

CAF2013 е и метод за цялостно управление на организацията. По тази причина, прилагането на инструмента за организационно съвършенство CAF2013 в организациите в публичния сектор е избор и решение на техните ръководства.  Самооценката, която е основна дейност по прилагане на модела на CAF2013, се извършва от екип от служители на технически, експертни и ръководни длъжности, включително и висши държавни служители (група за самооценка), сформиран в съответствие с изискването за максимална представителност – от различни структурни нива и звена, с различен опит, възраст и стаж в организацията.  Чрез Доклада си за самооценка те представят на ръководството своята оценка за актуалното организационно състояние, необходимостта от усъвършенстване на изпълнението, както и точно очертани области на подобрение на дейността, заедно с предложение за съответните приоритизирани мерки за подобрение. Утвърден от ръководството, докладът става основа за разработване на План за подобрение.

 

CAF2013 е мощно средство за организационна промяна и подобрение чрез цялостно управление на качеството на дейността на държавната администрация. По тази причина прилагането на инструмента е предвидено като насочена към ефективно управление мярка в националната Стратегия за развитие на държавната администрация 2015 – 2020, плана и пътната карта за изпълнението й.

Светлан Карталов

Областна администрация Пазарджик