СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА

„Социалната икономика е част от реалната икономика, както и от гражданското общество, като финансовите резултати на предприятията се реинвестират за постигане на социална цел и дейности, а само разумна част от тях се използва за режийни разходи."

http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=1&d=54

 

Националната концепция за социална икономика е приета от Министерския съвет с протоколно решение №13 от 04 април 2012 г. Това е основният и първи документ, в който са посочени бъдещите действия в тази област.

 

В Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) социалната икономика и социалното предприемачество са изведени като отделен инвестиционен приоритет, като по този начин допълнително се акцентира върху приноса на инициативите и мерките, които ще повишат възможностите за утвърждаване на сектора на социалната икономика.

 

В Плана за действие през 2017 година са планирани две информационни събития за популяризиране на социалното предприемачество в партньорство с областни/общински администрации, както и дискусионни форуми, представяне на добри практики, провеждане на въвеждащо обучение по проблемите на социалната икономика и семинар в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП.