„Корпоративната социална отговорносте концепция, която служи на компаниите като основа доброволно да интегрират социални и екологични аспекти всвоите бизнес стратегиии във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни.“

                                       Зелената книга на Европейската комисия

 

Корпоративната социална отговорност се разбира като задължение на бизнеса, освен да се грижи за своята икономическа устойчивост, да се грижи и за социалното и екологично въздействие върху обществото и заобикалящата го среда.  

 

Трябва ли държавната администрация да въвежда принципите на социалната отговорност и как може да направи това?

 

Отговор на този въпрос може да се намери в някои от основните стратегически документи за развитие на администрацията. Една от тях, посочена в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020, е: „Подобряване на ефективността и резултатите в организациите в публичния сектор чрез въвеждане на системи за управление на качеството.“ В самата Стратегия въвеждането на една от тези системи – Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) – е очертано като приоритетна цел. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, вдъхновен от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM®). В основата на този инструмент са осем принципа на съвършенство, един от които е социалната отговорност.

 

Практиките на социална отговорност в държавната администрация могат да включват разнообразни инициативи, които надхвърлят регулаторната рамка, в която работи организацията. Те могат да са насочени както навътре към самата организация (енергийна ефективност, рециклиране, развитие на човешкия капитал и подобряване условията на труд, стимулиране на доброволчеството сред служителите и други), така и към обществото (прилагане на ефективни антикорупционни практики, нови решения за прозрачност и отчетност пред обществото, за равнопоставеност на граждани и служители, инициативи за подпомагане на хората в неравностойно положение, благотворителни и зелени  кампании и други).

 

Основен момент във въвеждането на социалната отговорност е човешкият фактор – така наречените „агенти на промяната“ – това са онези служители в организацията, които задвижват промяната и инициират действия в посока социална отговорност.

 

По проект на ИПА, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, в периода 2017 – 2018 г. се предвижда въвеждане на CAF в 48 централни и териториални администрации. Очаквайте скоро първият специализиран бюлетин на ИПА по тази тема, в който ще научите повече за изпълнението на проекта.