Уточнение по Oбществена поръчка - Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет "Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“ са участвали външни лица - фирма "РИН КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 203159020