Уточнение по обществена поръчка с предмет "Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България“

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 с предмет "Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България“са участвали външни лица - фирма "РИН КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 203159020.

Дата на публикуване
30 Март 2017