Уточнение по обществена поръчка с предмет "Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет "Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ са участвали външни лица - фирма "РИН КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 203159020.

Дата на публикуване
14 Декември 2017