Уточнение по обществена поръчка с предмет "Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет "Осигуряване на писмен и устен превод от и на английски език за целите на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ са участвали външни лица - фирма "РИН КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК 203159020.

Дата на публикуване
28 Октомври 2016