Закон за административните нарушения и наказания
Alt
Описание

С настоящия текст стремежът е чрез системен, обективен и практически подход да се даде една обща визия на органите на изпълнителната власт и други органи с административнонаказателни правомощия и техните администрации за законосъобразно прилагане на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Детайли