Институтът по публична администрация (ИПА) Ви представя първи брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework-CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В 4-ри специализирани издания, ИПА ще Ви запознае с Общата рамка за оценка, етапите на внедряването й в администрацията, ще отговори на често задаваните въпроси, свързани с CAF и ще Ви представи някои добри практики от чужбина.

 

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 1