Представяме Ви втори брой на специализирания електронен бюлетин за CAF – Общата рамка за оценка, създадена специално за публичната администрация. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework-CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

В брой 2 на нашия бюлетин ще се запознаете с напредъка по проекта, с постигнатото от първите 16 администрации, които внедриха модела, ще научите за планираните събития през 2018 година и ще може да видите видео интервюта с експертите на CAF, които ще ви представят своите добри практики. 

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 2