В брой 3 на нашия бюлетин може да прочетете за най-голямото събитие на CAF потребителите – 8-та среща, която събра над 160 участници в София. Ще се запознаете с представените на този висок форум български и чужди практики в прилагането на CAF. В бюлетина може да гледате интересни интервюта за европейския опит в прилагането на Модела, както и да научите повече за напредъка при внедряването му в българската администрация.

 

Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework-CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 3