В брой 5 на специализирания бюлетин на CAF Ви представяме стартирането на нов проект на ИПА за внедряване на CAF в администрациите. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.014-0001

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 5