Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество"

Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество“,  открита с Решение №  РД10-53/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект "Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление"  по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Документация

4. Образци

5. Техническа спецификация

6. Приложение 1 към техническа спецификация

7.Проект на договор

8. Приложение 1 към проект на договор

9. Решение за промяна

10.Отговор - разяснение по документация

11. Отговор - разяснение по документация 2

12. Отговор - разяснение по документация 3

13. Отговор - разяснение по документация 4

14. Отговор - разяснение по документация 5

15. Отговор - разяснение по документация 6

16. Протокол от провеждане на заседание на Комисия

17. Съобщение за отваряне на цени

18. Протокол N 2

19. Протокол N 3

20. Решение

21. Обявление за възложена поръчка

       Дата на качване: 16.12.2014

22. Информация за изпълнен договор

       Дата на качване: 04.11.2015

23. Справка плащания

 

Информация за публичната покана на страницата на АОП: тук

 

Предмет: 
Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество"