Ефективност на новата система за заплащане и оценка на изпълнението
Alt
Описание

Целта на настоящото изследване е да извърши анализ на ефективността на въведената през 2012 г. нова система за заплащане на държавните служители, която е обвърза-на със системата за оценяване на изпълнението, както и да изведе някои предложения за тяхното подобряване и усъвършенстване въз основа на съвременните принципи за функционирането им, опита на други страни-членки на ЕС, както и констатираните дефицити в законодателството и прилагането им.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, в изпълнение на Договор No C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли