• 12
    Юни
    2014

Годишната среща на инспекторите от Инспекторатите на министерства и други органи на изпълнителната власт ще се проведе от 13:00 часа на 12 юни 2014 г. до 13:00 часа на 13 юни 2014 г. в к.к. Боровец, съгласно приложената програма.

На форума ще бъдат разгледани теми и проблеми, свързани с ролята на инспекторатите като гаранти на етиката и върховенството на закона в администрацията, на ефективното осъществяване на административен контрол и превенция на корупцията.

Моля, до 31.05.2014 г. да изпратите имената на инспекторите от подчинените Ви инспекторати, които ще участват в срещата на е-mailадрес: h.mikova @ ipa.government.bg. В същия срок следва да бъде заплатена такса за участие в размер на 30 /тридесет/ лв. по банкова сметка на ИПА: IBAN: BG15BNBG96613100118901, съгласно условията, посочени в Каталог 2014 г. Командировъчните разходи на служителите са за сметка на съответната администрация.