Конференция по управление на качеството в държавната администрация

  • 20
    Май
    2015

На 20 май 2015 г. Институтът по публична администрация ще проведе първата конференция по управление на качеството в българската държавна администрация. Събитието стартира в 10.00 ч., в Резиденция Бояна, град София.

На конференцията ще бъдат представени резултатите от извършено изследване за прилагане на системи за управление качеството в структурите на държавната администрация в България, направено в рамките на проект на ИПА по ОПАК. Изследването обхваща основните системи за управление на качеството, прилагани в администрациите на страни от ЕС (CAF, EFQM, ISO, други) и тяхното приложение в структурите на българската държавна администрация, както на централно, така и на местно ниво. Ще бъде обсъдено кои модели за управление на качеството са най-подходящи за българската държавна администрация съобразно характеристиката на съответните институции.

Конференцията се провежда в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 г „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-15, приоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОПАК.

ИПА отправя покана към  ръководители и експерти от централната и териториална администрации да вземат участие в конференцията. За да заявите Вашия интерес трябва да попълните и изпратите приложения по-долу формуляр най-късно до 18 май 2015 г.

Местата  са ограничени. Конференцията е без такса за участие.

За повече информация и контакти: 02/ 940 25 56

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд