Alt
  • 07
    Ноември
    2017

На 7 ноември в София ще се проведе откриващата конференция по проект на ИПА „Работим за хората“-укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран поОперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието ще се проведе между 09:30  и 14:00 часа, във Федерация на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), на адрес ул. Г.С. Рaковски №108.

По време на събитието ще бъдат представени основните цели и дейности на проекта, както и някои от постигнатите вече резултати по отделните направления. Специално внимание ще бъде отделено на планираните до края на 2018 г. обучения за професионално развитие, които представляват интерес за всички централни и териториални администрации. 

 

За повече информация: 

ger_koleva @ ipa.government.bg

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.