Идентифициране на добри практики в прилагането на алтернативни на регулирането мерки чрез използване на подходи от поведенческата икономика

Идентифициране на добри практики в прилагането на алтернативни на регулирането мерки чрез използване на подходи от поведенческата икономика
Alt
Описание
Alt
Обект на изследването са практическите приложения на методите и подходите от поведенческата икономика, при разработване на публични политики.
 
Предмет на изследването е идентифицирането на добри практики в прилагането на алтернативни на регулирането мерки, чрез използване на подходи от поведенческата икономика.
 
Целта на изследването е да се идентифицират добри практики в прилагането поведенчески подходи при разработването и реализирането на публични политики, които могат да представляват алтернативи на традиционното държавно регулиране.
 
 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли