Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България

Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България
Alt
Описание

Целта на настоящото изследването е установяване на празноти в регулациите на дейностите по киберсигурност и устойчивост в Република България, идентифициране на добри практики в Европейския съюз и НАТО и дефиниране на предложения за усъвършенстване на регулаторната рамка, политики и стратегии за гарантиране на сигурно и устойчиво функциониране на държавата, икономиката и обществото в киберпространството.

Детайли