Концепция за развитие

Кратко въведение
Обновената концепция за развитие на ИПА е съобразена с основните стратегически документи на национално ниво, които задават нови посоки и приоритети в областта на обучението на служителите и модернизирането на държавната администрация. Тя развива и надгражда част от идеите, посочени в Концепцията за укрепване на ИПА 2014-2016 г., като отразява и ключови области на подобрение, очертани в различни анализи и проекти от последните две години.
 
Повече от 15 години ИПА е основната институция, която осъществява обучение за повишаване на професионалната квалификация на служителите в държавната администрация. Той е и единствената институция, отговорна за провеждането на задължително въвеждащо обучение на постъпилите за първи път на държавна служба и назначените за първи път на ръководна длъжност служители. Днес, във време на динамични промени, тази огромна отговорност налага необходимостта от постоянно усъвършенстване и справяне с нови предизвикателства.
 
За периода до 2018 г. от Института се очаква да разшири своята дейност и да постигне осезаем напредък в няколко посоки, като целта е да се повиши удовлетвореността от качеството на предоставяните услуги, а също и капацитета на администрацията да работи ефективно в служба на обществото. ИПА трябва да се утвърди като водещ център по отношение на стандартите за обучителни услуги за служители в държавната администрация, включително и предоставяни от други държавни институции. Наложително е модернизиране на обученията в ИПА чрез прилагане на гъвкави и съвременни форми на преподаване и учене. Като основна част от своята дейност ИПА трябва да утвърди и извършването на анализи и изследвания в подкрепа на доброто управление и модернизацията на администрацията. Сериозно предизвикателство за ИПА е необходимостта от развитие на международната дейност, главно на регионално и европейско ниво.
 
Настоящата концепция задава амбициозна посока за развитие на Института и е отправна гледна точка за извършване на периодичен мониторинг на нейното реализиране.
 
Мисия: Провеждане на обучения и изследвания за развитието на професионална държавна администрация, както и за укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.
 
Визия: ИПА е лидер в обучението на държавната администрация като предлага актуални програми и съвременни методи и технологии за обучение, утвърждаващи принципите на доброто управление, а клиентите на института оценяват високо качеството на предоставяните услуги.
 
КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 2016-2018 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (2014 - 2020)
ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРДА (2015)