Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми
Alt
Описание

Методиката представя необходимите стъпки за осъществяване на ефективна предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, в изпълнение на Договор No C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.