МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Alt
Описание

Този документ определя основните насоки за изпълнение, свързани с прилагането в България на два нови регламента за държавната помощ, а именно:

  • Регламент 651/2014 от 17-ти юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и108  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз;
  • Регламент 360/2012 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за  функционирането  на  Европейския  съюз  към  минималната  помощ  (de minimis).

Настоящият документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, в изпълнение на Договор No C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли