ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения" по проект № C13-22-1/16.04.2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения открита с Решение №  РД10-60/15.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Документация

4. Техническа спецификация

5. Методика

6. Образци към документацията за участие

8. Проект на договор 1

9. Проект на договор 2

10. Приложение към проект на договор

11. Отговор - разяснение по документация

12.Отговор - разяснение по документация 2

13. Решение за помяна

14. Отговор - разяснение по документация 3

15. Отговор - разяснение по документация 4

16. Отговор - разяснение по документация 5

17. Протокол 1 от заседание на Комисия

18. Решение за прекратяване електронна платформа

19. Съобщение за отваряне на ценови оферти

20. Протокол 2 от заседание на Комисия

21. Протокол 3 от заседание на Комисия

22. Решение

23. Обявление за възложена поръчка

24. Информация за изпълнен договор

       Дата на качване: 04.11.2015

15. Справка плащания

 

Информация за преписката на интернет страницата на АОП: тук

Предмет: 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения" по проект № C13-22-1/16.04.2014