ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на логистиката при провеждане на пилотните обучения"

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистиката при провеждане на пилотните обучения по три от модулите на програмата за висши ръководители, разработена от Института по публична администрация в гр. Дъблин и при провеждането на пилотните обучения по новоразработените обучителни програма за българската администрация от Европейския институт по публична администрация” открита с Решение №  РД10-69/14.10.2014 г. на Изпълнителния директор на ИПА, обявена в изпълнение на проект по Договор за БФП № C13-22-1/16.04.2014, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1. Решение за откриване

    Дата на качване: 14.10.2014

2. Обявление за поръчка

    Дата на качване: 14.10.2014

3. Документация

    Дата на качване: 14.10.2014

4. Образци към документацията за участие

    Дата на качване: 14.10.2014

5. Техническа спецификация

    Дата на качване: 14.10.2014

6. Отговор-разяснение по чл. 29 ал. 2 от ЗОП

    Дата на качване: 11.11.2014

7. Отговор-разяснение по чл. 29 ал. 2 от ЗОП

    Дата на качване: 13.11.2014

8. Отговор-разяснение по чл. 29 ал. 2 от ЗОП

    Дата на качване: 17.11.2014

9. Протокол № 1

    Дата на качване: 03.12.2014

10. Съобщение за отваряне на ценови оферти

    Дата на качване: 17.12.2014

11. Протокол № 2

    Дата на качване: 22.12.2014

12. Протокол № 3

    Дата на качване: 22.12.2014

13. Решение за избор на изпълнител

    Дата на качване: 22.12.2014

14. Обявление за възложена поръчка

Дата на качване: 06.02.2015

15. Информация за изпълнението на договор

Дата на качване: 02.09.2015

16. Справка плащания

 

Информация за преписката на интернет страницата на АОП: тук

Предмет: 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на логистиката при провеждане на пилотните обучения"